Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  • 28 tháng 7, 2010
  • 117 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH___________Số 10/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010


 
THÔNG TƯ
Về việc quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
–––––––––––––
 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP
ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh
phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Công văn số 3299/VPCP-KTN ngày 22/5/2009 của Văn
phòng Chính phủ về việc chuyển giao Trạm thu phí Mỹ Lộc cho nhà đầu tư dự án xây
dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý.
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số

8846/BGTVT-TC
ngày 16/12/2009 và ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Công văn số
103/UBND-VP6 ngày 02/12/2009;
Bộ Tài chính quy định về phí sử
dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, như sau:Điều 1.


Đối tượng áp dụng:
Đối tượng áp dụng thu
phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định thực hiện theo quy định
tại mục III, phần I của Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau
đây gọi là Thông tư số 90/2004/TT-BTC).Điều 2.
Biểu mức thu:
Ban hành kèm theo Thông
tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Các
mức thu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.Điều 3.
Chứng từ thu phí:
Chứng từ thu phí
đường bộ sử dụng tại Trạm thực hiện theo quy định tại mục I phần III Thông tư số
90/2004/TT-BTC.Điều 4. Quản lý sử
dụng tiền phí thu được:
Phí sử dụng đường bộ
trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy
định đối với đường bộ đầu tư để kinh doanh hướng dẫn tại mục IV, phần II của
Thông tư số 90/2004/TT-BTC. Tổng số tiền thu
phí hàng năm sau khi trừ chi tổ chức thu, trừ các khoản thuế theo quy định được
xác định là khoản tiền thu phí hoàn vốn trong phương án tài chính thu phí hoàn
vốn BOT.Các nội
dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai
chế độ thu phí sử dụng đường bộ không đề cập tại Thông tư này được thực hiện
theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày
25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số
60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính h
ướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định
số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Quản lý thuế
.Điều 5. Tổ chức thực
hiện
Thông tư này có hiệu
lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thời gian bắt đầu thu phí kể từ khi Bộ
Giao thông vận tải ban hành Quyết định

bàn giao trạm Mỹ Lộc.
Đơn vị được Bộ Giao
thông vận tải bàn giao trạm thu phí tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu
phí Mỹ Lộc có trách nhiệm: tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện
cho người điều khiển phương tiện giao thông và tránh ùn tắc giao thông; bán kịp
thời, đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế đối tượng, số
lượng vé bán ra và thời gian bán vé qua trạm; thực hiện đăng ký, kê khai, thu,
nộp, sử dụng chứng từ thu phí theo đúng quy định tại phần III Thông tư số
90/2004/TT-BTC.Tổ chức, cá nhân
thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức
thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và các cơ quan liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 


Nơi nhận:- Văn phòng
Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc
hội;
- Văn phòng Chủ
tịch nước;
- Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao;
- Toà án nhân
dân tối cao;
- Kiểm toán nhà
nước;
- Các Bộ, cơ
quan ngang Bộ,
 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố   trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;- Sở Tài chính, Cục Thuế,
Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Công ty cổ phần TASCO;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3).
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)
Đỗ
Hoàng Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT10BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :