Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • 28 tháng 7, 2010
  • 33 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂNỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

BÌNH THUẬN_________Số: 68/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________


Phan Thiết, ngày 01
tháng 10 năm 2009
QUYẾT ĐỊNHVề việc Quy định mức thu
thủy lợi phí, tiền nướctrên địa bàn tỉnh Bình Thuận_____________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH
THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và
Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;Căn cứ Nghị định số
143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị
định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và
Bảo vệ công trình thủy lợi; Công văn số 47/ĐC-CP ngày 09 tháng 4 năm 2009 của
Chính phủ đính chính Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ;Căn cứ Thông tư số
36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11
năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai
thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;Theo đề nghị của liên Sở: Tài
chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4017 LS/TC-NN&PTNT
ngày 24 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay
thế Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và các tổ
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi
nhận:- Bộ Tài chính;- Bộ Nông nghiệp &
PTNT;- Cục Kiểm tra văn bản
(Bộ Tư pháp);- Website Chính
phủ;- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND
tỉnh;- Chủ tịch, PCTUBND
tỉnh;- Các đoàn thể tỉnh;- Đài PTTH Bình Thuận;- Báo Bình Thuận;- Như Điều 3;- Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, KT, TH.TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD68UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật