Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNHBỘ TÀI CHÍNH____

 Số:13/2008/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -
Hạnh phúc_________


 
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi mức thuế
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi_____


 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số
295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung
thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm
hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số
77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng
Vụ Chính sách thuế, QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu
đãi của mặt hàng xe ô tô chở người quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành và
áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15
ngày kể từ ngày đăng công báo./. 
 
Nơi nhận:-
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;-
Website Chính phủ và Website phòng Quốc hội;-
Văn phòng Chủ tịch nước;-
Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;-
Kiểm toán Nhà nước;-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;-
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;-
Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị
thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
;-
Cục Hải quan tỉnh, thành phố;-
Công báo;Bộ Tài chính;-
Lưu: VT, Vụ CST.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trương Chí TrungHiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD13BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :