Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH


BỘ TÀI CHÍNH_____ Số: 67/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập
- Tự do - Hạnh phúc________


 
Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008
 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt
hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi_______ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm
2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng
chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng
nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt
hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi (sau đây gọi là Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC) thành các mức thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2: Bãi bỏ mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng
thuộc nhóm 04.04 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số
106/2007/QĐ-BTC.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai Hải
quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng
Công báo. 


 
Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính
phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài
chính
;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài
chính;- Lưu: VT, Vụ CST.KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG (Đã ký) 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn  


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD67BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :