Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH


BỘ
TÀI CHÍNH____
Số:
64/2008/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________ 
Hà Nội,
ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi mức thuế
suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế
xuất khẩu————


 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;Căn cứ Nghị quyết số
295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban
hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất
đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu
thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số
77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng
Vụ Chính sách thuế,


 
QUYẾT ĐỊNH:


 Điều 1.

Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân
nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 10% (quy định tại Quyết
định số 39/2008/QĐ-BTC ngày 19/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) lên mức thuế
suất thuế xuất khẩu mới là: 20%. Mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Quyết
định này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ
quan Hải quan kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2008.Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 
 Nơi
nhận:- Thủ
tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- VP TW
và các Ban của Đảng;- VP
Quốc hội, VP Chủ tịch nước;- Viện
kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Công
báo;- Cục
Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Kiểm
toán Nhà nước;- Các
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục
Hải quan các tỉnh, thành phố;-
Website Chính phủ;-
Website Bộ Tài chính;- Lưu:
VT, CST.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG


 (Đã ký) Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD64BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :