Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH


BỘ TÀI CHÍNH_____


 Số: 35/2008/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2008

 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi
mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu_____ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm
2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng
chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng
nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng
thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20
tháng 12 năm 2007; đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
ngày 17 tháng 4 năm 2008 thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục ban hành
kèm theo Quyết định này và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu
đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ
ngày đăng Công báo./. 


 Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính
phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài
chính
;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài
chính;- Lưu: VT, Vụ CST.KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Hoàng Anh Tuấn  
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD35BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :