Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 73 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNHBỘ TÀI CHÍNH_________Số:  17/2008/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội,  ngày 17  tháng 04  năm 2008                 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế
xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi---------------- BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28
tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất
khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm
hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung
thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12
năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4
năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Sửa đổi
mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số
nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm
2007, đã được sửa đổi tại  Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất
thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục 1 và Danh mục 2 ban hành kèm
theo Quyết định này.Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng
cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải
quan kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2008./. 

 Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng  Quốc hội;- Văn phòng  Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài
chính;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST.


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG Đã ký) Đỗ Hoàng Anh Tuấn  


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD17BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :