Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử

  • 28 tháng 7, 2010
  • 40 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >BỘ TÀI CHÍNH


─────


Số:  02/2007/QĐ-BTC


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


─────────────


Hà Nội, ngày  05  tháng 1  năm 2007
              


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử


__________________


 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


 


Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;


Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;


Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,


 


QUYẾT ĐỊNH:


 


Điều 1. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 và các quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.


 


 


Nơi nhận:


- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;


- Văn phòng Trung ương Đảng;


- Văn phòng  Quốc hội;


- Văn phòng  Chủ tịch nước;


- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;


- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;


- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;


- Công báo;


- Website Chính phủ;


- Lưu: VT, Vụ CST.KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Trương Chí Trung

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD2BTC1.DOC
QD2BTC2.XLS

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật