Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 86 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH___________Số 23/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 THÔNGVề việc sửa đổi thuế suất thuế xuất
khẩu đối với một số mặt hàng
 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi


______________________


 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số
295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban
hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất
đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu
thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị quyết số
710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa
đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;Căn cứ Nghị quyết số
830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi
Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số
710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;Căn cứ Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP
ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế
xuất khẩu đối với một số mặt tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
như sau:


 Điều 1. Thuế suất thuế xuất
khẩu.- Điều chỉnh thuế suất thuế xuất
khẩu đối với mặt hàng gỗ có chiều dày từ 30mm trở xuống, chiều rộng từ 400 mm
trở xuống thuộc nhóm 44.07 qui định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo
Quyết định 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 thành mức thuế suất thuế xuất khẩu
mới là 0%.Điều 2.

Hiệu lực thi hành.Thông tư này có hiệu lực thi
hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng  Quốc hội;
- Văn phòng  Chủ tịch nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;-
Lưu: VT, Vụ CST.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT23BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :