Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂN
UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH HẢI DƯƠNG___________


Số: 
1269/QĐ-UBNDCỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


Hải Dương, ngày 10 tháng  4  
năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Bộ
phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho
các dự án đầu tư ngoài
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh________________

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI
DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND
và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện
cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương;Căn cứ Quyết định số
03/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban
hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ
tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải
Dương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành
lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau:1.

Địa điểm làm việc: Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.2.

Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng bộ phận: Ông
Nguyễn Huy Được, Trưởng Phòng Thẩm định - Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Trường hợp ông Nguyễn Huy Được đi công tác vắng thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư chỉ định Phó trưởng Phòng Thẩm định - Đầu tư của Sở thay thế tạm thời).
* Các thành viên khác bao gồm:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
                 01 cán bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
       02 cán bộ;
- Sở Xây dựng:
                                 01 cán bộ;
- Sở Tài chính:
                                 01 cán bộ;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  01
cán bộ.
Thủ trưởng các Sở, ngành trên có trách
nhiệm cử cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận “Một cửa liên thông”
và thông báo danh sách cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2.
Bộ phận “Một cửa liên thông”
thực hiện nhiệm vụ nêu trong Quy định về thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”
trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số
03/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế làm
việc của bộ phận.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm
bố trí địa điểm, bảo đảm các điều kiện làm việc và trực tiếp quản lý Bộ phận
“Một cửa liên thông”.
- Các cán bộ, công chức làm việc tại
Bộ phận “Một cửa liên thông” được hưởng các chế độ, quyền lợi theo Quy định của
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Xây dựng,
Tài chính,

Tài nguyên và Môi trường
;
Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan


căn cứ
quyết định thi hành./..


 

Nơi nhận:- Như điều 3;- Thường
trực Tỉnh ủy;- Thường
trực HĐND tỉnh;- Chủ
tịch, các PCT UBND tỉnh;- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;- Sở Nội vụ;- UBND các huyện, thành
phố;- Lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh;- Các Chuyên viên Văn
phòng;  -
Trung tâm Công báo;  -
Lưu: VT (50B).   KT. CHỦ TỊCH               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (đã ký) Lê  Hồng  Văn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1269UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :