Về việc thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận

  • 28 tháng 7, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN


ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN________
Số:


3848
/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________
Phan Rang-Tháp
Chàm, ngày 30 tháng 6 năm 2008
 


 


 


 


 
QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận__________


 
CHỦ TỊCH ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN


 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm
2008 của Chính phủ q
uy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và
khu kinh tế;Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Du Long,
tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 4 năm 2008 của


Ủy ban nhân dân tỉnh

về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/2000 Khu công nghiệp Du Long, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 4310220000012 ngày 27 tháng 4
năm 2007 của
Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong -
Hoàng Quân xây dựng - kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long;Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty
trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng Quân

tại c
ông văn số 18/CV-LDHCHQ ngày
29 tháng 5 năm 2008 và theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Ninh Thuận tại công
văn số
149/BQLKCN-VP ngày 20 tháng 6 năm 2008,


 QUYẾT ĐỊNH:


 
Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh
Thuận
, với các nội dung chính như sau:1. Chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở hạ tầng:

Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong -
Hoàng Quân.2. Địa điểm xây dựng: xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc,
tỉnh Ninh Thuận.3. Tổng diện tích sử dụng đất: 407,28ha. Trong đó, dự án được chia làm 2 (hai)
giai đoạn đầu tư, cụ thể:- Giai đoạn 1: 254,18ha;- Giai đoạn 2: 153,1ha.
Điều 2. Chủ đầu tư (Công ty trách nhiệm hữu hạn liên
doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng Quân
) có trách nhiệm tổ chức quản
lý, đầu tư xây dựng - kinh doanh Khu công nghiệp Du Long theo quy hoạch được
duyệt và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải,
Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Ninh Thuận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc,
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng
Quân
và các thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định
thi hành./. 
CHỦ
TỊCH


 (Đã ký)


 Hoàng Thị Út Lan


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD3848UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :