Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_________


Số : 1267/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Hà Nội, ngày  25  tháng 9 năm 2006
 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Tổ công tác thi hành


 Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   


__________


 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời và nhất quán thực hiện  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


 


QUYẾT ĐỊNH :


 


Điều 1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, dưới đây gọi tắt là Tổ công tác, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:


1. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán tinh thần và nội dung của các luật này; tổng kết những điển hình và kinh nghiệm tốt; đồng thời, phát hiện những việc làm không kịp thời, những hành vi vi phạm, làm trái quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.


2. Định kỳ hàng Quý đánh giá tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; phát hiện những  khó khăn, làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả thực hiện luật; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục.


3. Thường xuyên rà soát đánh giá các quy định hướng dẫn thi hành  Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định khác liên quan; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.


4. Trực tiếp và phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp khác,  rà soát các quy định về giấy phép kinh doanh và các điều kiện kinh doanh khác nhằm kiến nghị:


a) Bãi bỏ các quy định không còn cần thiết hoặc trái với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;


b) Sửa đổi, bổ sung, các quy định có nội dung chưa đầy đủ, chưa rõ ràng và cụ thể, chưa hợp lý và chưa dự đoán trước được;


c) Chuyển đổi giấy phép sang các hình thức quản lý không bằng giấy phép thích hợp và hiệu quả hơn;


d) Ban hành các quy định mới về điều kiện kinh doanh, nếu xét thấy cần thiết, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.


5. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ, công chức liên quan; tuyên truyền, phổ biến những điển hình tốt, những mặt được, nêu lên những mặt chưa được trong việc thi hành luật, huy động sáng kiến và dư luận xã hội nhằm thực hiện nhất quán và đầy đủ nội dung và tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


Điều 3. Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, về các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành luật trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các bên có liên quan khác về việc thực hiện luật và văn bản hướng dẫn thi hành.


Điều 4. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và gồm các thành viên sau:


- Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổ phó Thường trực.


- Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ phó.


- Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó.


- Các thành viên khác có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.


Căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể, Tổ trưởng Tổ công tác có quyền mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm tham gia hoạt động của Tổ công tác.


Điều 5. Tổ công tác và các thành viên làm việc theo quy chế do Tổ trưởng ban hành và theo sự phân công của Tổ công tác.


Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm.


Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;


- HĐND, UBND các tỉnh,


  thành phố trực thuộc Trung ương;


- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;


- Tòa án nhân dân tối cao;


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


- Học viện Hành chính quốc gia;


- VPCP: BTCN các PCN,


  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,


  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,


  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).  THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1267TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :