Về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂNUỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG______________
Số:58/2006/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc___________________
   Mỹ Tho,
ngày  31 tháng 10  năm 2006 
QUYẾT ĐỊNH


Về việc tạm đình chỉ thực hiện


 các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền
Giang_________________________


 ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG


 


Căn cứ Luật
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật
Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Luật
Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;Xét Công văn số
1516/SKH&ĐT-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,


 QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm đình
chỉ thực hiện các quyết định:1. Quyết định số 45/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách khuyến khích
đầu tư phát triển sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;2. Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;3. Quyết định số 5405/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định ưu đãi đầu tư vào Khu
công nghiệp Tân Hương;4. Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư
vào Khu công nghiệp Mỹ Tho .Điều 2.
Quyết định này thực hiện đối với các dự án đầu tư
đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện ưu đãi
đầu tư, các dự án đầu tư mới.Giao Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
đề xuất các ưu
đãi đầu tư cụ thể cho các dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp

các ngành liên quan dự thảo quyết định thay thế

Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 về việc ban hành Quy định về
khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, làm căn cứ điều chỉnh,
thay thế các quyết định khác.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ  ngày
ký.Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tư pháp;- Website Chính phủ;- TT.TU, TT.HĐND
tỉnh;- Các Ủy viên UBND
tỉnh;- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;- UBND các huyện, TPMT,
TXGC;- LĐVPUB tỉnh, các phòng
NCUB;- Công báo UBND
tỉnh;- Lưu: VT, P.CNN(Tùng).


TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH


(Đã
ký)


Nguyễn
Hữu Chí


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD58UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :