Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ
________Số: 133/2008/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập
- Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________Hà Nội,
ngày  01  tháng  10  năm 2008 QUYẾT ĐỊNHVề việc trích
nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệpcó vốn đầu tư
nước ngoài và văn phòng điều hànhcủa phía nước
ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh__________ THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦCăn cứ Luật Tổ chức
Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Công
đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990;Căn cứ Luật Đầu tư
ngày 29 tháng 11 năm 2005;Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

Quy định việc trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công
phải trả cho người lao động Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác
kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn.

Điều 2.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn theo quy định
tại Điều 1 Quyết định này và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm
2009. Bãi bỏ quy đinh tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3
năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực
tiếp nước ngoài.

Điều 4.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Trưởng văn phòng điều hành của phía
nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
 
 Nơi
nhận:- Ban Bí thư Trung
ương Đảng;- Thủ tướng, các
Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- Văn phòng BCĐTW
về phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các
tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Trung
ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ
tịch nước;- Hội đồng Dân tộc
và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc
hội;- Toà án nhân dân
tối cao;- Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà
nước;- UB Giám sát tài
chính QG;- BQL KKTCKQT Bờ Y;- Ngân hàng Chính
sách Xã hội;- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung
ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các
PCN,  các Vụ, Cục, đơn
vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư,
KTTH (5b). A.THỦ TƯỚNG


 (Đã ký)Nguyễn
Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD133TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :