Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN
NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG–––––––––Số: 2896/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––––Long Xuyên, ngày 29  tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ủy
quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận


quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất_________________________

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2003;


Căn
cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn
cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn
cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
ngày 18 tháng 6 năm 2009;


Căn
cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ quy định
về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất;


Xét
đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 118/TTr-STNMT
ngày 22 tháng 12 năm 2009,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.
Nay ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ
chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện
dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài.Điều 2.

Sở Tài nguyên và Môi trường được thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất trong các trường hợp quy định tại Điều 1 quyết định này; chịu trách nhiệm
trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc ủy
quyền nói trên;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi
trường thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ký được đóng dấu của Sở Tài nguyên và
Môi trường.Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
2002/2005/QĐ.UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh An Giang về việc Ủy
quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Điều 4.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
 -
Website Chính phủ;-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;-
TT.TU, HĐND tỉnh;- Chủ
tịch và PCT UBND tỉnh;- Các
Sở, Ban ngành, đoàn thể;- UBND
huyện, thị xã, thành phố;- Website tỉnh An
Giang;- Trung tâm Công
báo tỉnh;- Phòng: KT, NC,
TH, XDCB, VHXH;- Lưu: VT.TM.UỶ
BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)Huỳnh Thế Năng 


 
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD2896UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :