Văn bản quy định về việc đưa, quản lý và khai thác thông tin đấu thầu trên trang TTĐT của EVN áp dụng từ ngay 1/1/2009

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho vận hành trang WEB với chuyên mục “ THÔNG TIN ĐẤU THẦU’ từ tháng 9 năm 2003.  Trang thông tin đấu thầu là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc thông tin trong đấu thầu, tăng cường tính minh bạch, đáp ứng ngày càng đầy đủ yêu cầu của Quy chế Đấu thầu, và hiện nay là Luật Đấu thầu và  các hướng dẫn thi hành kèm theo Luật Đấu thầu.   TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

_________________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 5818 /EVN-QLĐT

Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2008

V/v: Quy định đưa thông tin đấu thầu

lên mạng thông tin đấu thầu của

Tập đoàn Điện lực Việt nam.

 

                        Kính gửi:  Các đơn vị thành viên

                       Tập đoàn Điện lực Việt Nam

                                   

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho vận hành trang WEB với chuyên mục “ THÔNG TIN ĐẤU THẦU’ từ tháng 9 năm 2003.  Trang thông tin đấu thầu là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc thông tin trong đấu thầu, tăng cường tính minh bạch, đáp ứng ngày càng đầy đủ yêu cầu của Quy chế Đấu thầu, và hiện nay là Luật Đấu thầu và  các hướng dẫn thi hành kèm theo Luật Đấu thầu.  Để đáp ứng các yêu cầu mới nhất của pháp luật về đấu thầu và yêu cầu của thực tiến ngày càng phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát triển bản mới trang WEB “Thông tin đấu thầu” ( sau đây gọi tắt là EVN-TTĐT)) đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/1/2009 thay thế cho trang thông tin đấu thầu cũ nêu trên và quy định một số nội dung cụ thể vận hành như sau:

1. Trang Thông tin đấu thầu có địa chỉ miền http:// www.dauthau.evn.com.vn được vận hành chính thức từ 1/1/2009, là một phần nội dung trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có địa chỉ http:// www.evn.com.vn . Việc vận hành và quản lý sử dụng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và EVN liên quan đến vận hành mạng thông tin điện tử của EVN nói chung.

2. Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân của EVN thuộc đối tượng quy định áp dụng của Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày17/6/2008 (sau đây gọi là Quy chế 375), với chức năng được giao là Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý tài sản hoặc Bên mời thầu (đối với dự án đầu tư EVN làm chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức việc đăng tải các thông tin đấu thầu có liên quan trên EVN-TTĐT. Tất cả các thông tin đấu thầu được nêu danh mục trong Luật Đấu thầu phải được đăng tải trên EVN-TTĐT phù hợp với quy định của điều 17 Quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT nêu trên.

Các dữ liệu nhập vào hệ thống sau khi có xác nhận của người nhập giữ liệu sẽ được lưu tập trung trên hệ thống và tạo thành kho giữ liệu tập trung của EVN. Các đơn vị có thể sử dụng các dữ liệu của mình để định kỳ xuất báo cáo theo mẫu và định dạng có sẵn trong hệ thống. Báo cáo do hệ thống tổng hợp và in trên cơ sở kho dữ liệu này được cơ quan Tập đoàn sử dụng phục vụ cho công tác quản lý chung và có giá trị thay thế cho báo cáo định kỳ của các đơn vị gửi về EVN theo quy định liên quan đến công tác đấu thầu.

3. Danh sách các đơn vị, cá nhân đã được cấp tên, mật khẩu và được phép truy nhập sử dụng trang thông tin đấu thầu cũ, đến trước ngày 01/01/2009 vẫn được duy trì và sử dụng tên truy nhập cũ nhưng mật khẩu truy cập ban đầu của tất cả các tên truy nhập được dùng thống nhất sau ngày 01/01/2009 là 123456789. Các đơn vị sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu nêu trên khi truy nhập xong lần đầu và có trách nhiệm quản lý tên và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng đưa tin lên mạng.

Các đơn vị chưa có trong danh sách đã đăng ký sử dụng, hoặc các đơn vị đã có nhưng muốn đăng ký thêm người sử dụng với tên truy nhập và mật khẩu riêng thì có văn bản đề nghị gửi về Tập đoàn Điện Lực Việt Nam để được xem xét cấp tên truy nhập mới.

4. Giao Trung tâm CNTT vận hành trang hệ thống về mặt kỹ thuật ( quản lý hạ tầng máy chủ, đường truyền, cơ sở dữ liệu, trang web...) đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định liên tục. Trung tâm CNTT có trách nhiệm hiệu chỉnh, cập nhật và bổ sung tính năng của hệ thống phù hợp với nghiệp vụ và các quy định quy chế về công tác đấu thầu được lãnh đạo thông qua. Đăng tải đầy đủ hướng dẫn sử dụng, phối hợp hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

5. Giao Ban QLĐT làm đầu mối kiểm tra và quản lý việc vận hành (nội dung và kỹ thuật), cung cấp thông tin, văn bản tài liệu chính thức lên hệ thống,  tiếp thu ý kiến để trình lãnh đạo có hiệu chỉnh bổ sung kịp thời.

Quy định này có hiệu lực và thực hiện từ ngày 1/1/2009 và thay thế cho các văn bản đã ban hành trước.

 

Nơi nhận :

- NT;

- HĐQT EVN(b/c);

- Tổng Giám đốc EVN(b/c);

- Các PTGĐ EVN;

- Các Ban của EVN;

- Lưu VT, QLĐT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                 Đặng Hoàng An

 

 

 

  • TAG :