Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:

Về cách xử lý tình huống:

Theo thông tin đã cung cấp thì trong HSDT của nhà thầu tại bảng “Tiến độ thi công chi tiết” ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, còn trong phần nào đó của HSDT lại ghi từ 4/9/2012 (ngày khởi công) đến 16/9/2013 (ngày kết thúc) tính ra sẽ là 377 ngày.

Câu hỏi của bạn đặt ra là đánh giá như thế nào là đúng? Cần thiết yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ HSDT không?

Bạn cần hiểu rằng khi yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ HSDT là chỉ đối với nội dung mà bên mời thầu/tổ chuyên gia đấu thầu thấy tự mình không hiểu được nội dung trình bày trong HSDT hoặc nội dung nêu ra trong HSDT là quá chung chung không cụ thể, chưa thật rõ mà không thể suy luận hoặc có thể hiểu sai. Còn trường hợp ngược lại thì bên mời thầu/tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm đánh giá HSDT đã có theo quy định. Trong đánh giá HSDT có hai nội dung liên quan tới tình huống của bạn là việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được quy định chi tiết tại Điều 30 của Nghị định 85/NĐ-CP (trong Mẫu HSMT đều nhắc lại nội dung này). Theo đó, có quy định:

- “Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở”.

- “Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung “Đề xuất kỹ thuật” và nội dung “Đề xuất tài chính” thì nội dung thuộc Đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi”.

Qua quy định nêu trên thì nguyên tắc xử lý các khác biệt (không nhất quán) trong HSDT là lấy nội dung chi tiết, nội dung có tính cơ sở làm căn cứ pháp lý.

Trở lại tình huống của bạn thấy rằng cơ sở hình thành tiến độ 270 ngày trong “Tiến độ thi công chi tiết” có căn cứ hơn so với chỗ nào đó trong HSDT ghi là từ ngày này tới ngày này. Dễ dàng tìm ra cơ sở của con số 270 ngày để khẳng định tính chính xác của con số này. Khi đã rõ như vậy thì không cần thiết yêu cầu nhà thầu đến giải thích, làm rõ nữa mà chỉ cần tiến hành sửa lỗi. Vả lại, ngày khởi công mà nhà thầu đưa ra làm gì có căn cứ, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt phụ thuộc vào khi nào hợp đồng được ký, khi nào hợp đồng có hiệu lực và khi nào chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để cho phép khởi công. Do vậy, con số 377 ngày là không đủ tin cậy so với 270 ngày.

Sự mâu thuẫn trong HSDT thuộc tình huống này chỉ cần tiến hành xử lý theo quy định mà không cần yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ. Trừ khi đối với những số liệu là không thực tế, có mâu thuẫn khó hiểu thì mới mời nhà thầu vào giải thích, làm rõ để từ đó xác định con số nào có đủ căn cứ (270 ngày hay 377 ngày). Thông qua sự giải thích, làm rõ HSDT sẽ có căn cứ để kết luận nhà thầu có vi phạm điều kiện tiên quyết (nếu tiến độ là một trong những điều kiện tiên quyết của HSMT) hoặc được chấp nhận để đánh giá tiếp.

Sau khi sửa lỗi căn cứ theo các quy định nêu trên, bên mời thầu còn phải thực hiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 của Nghị định 85/NĐ-CP và được quy định trong HSMT là: “Thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại”. Như vậy, nếu nhà thầu chấp nhận việc sửa lỗi nêu trên thì 270 ngày sẽ là căn cứ để bên mời thầu/tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá HSDT của nhà thầu này.

Tình huống này có một nội dung cần bàn luận thêm về thời gian thi công yêu cầu trong HSMT. Trong HSMT của trường hợp này yêu cầu thời gian thi công 10 tháng nghĩa là tương ứng bao nhiêu ngày? Trong một số trường hợp khi một ngày thi

công là có giá trị về mặt kinh tế, chậm hoặc sớm một ngày sẽ dẫn đến gây thiệt hại hoặc làm lợi cho chủ đầu tư với giá trị lớn thì thời gian thi công quy định theo ngày hoặc tháng trở thành một vấn đề cần tính toán kỹ. Theo Bộ Luật Dân sự thời hạn 1 tháng là 30 ngày, nên trong HSMT của bạn yêu cầu thời gian thi công 10 tháng tức là 30 ngày x 10 ngày = 300 ngày. Nhưng trong 10 tháng có trường hợp có tháng chỉ có 28 hoặc 29 ngày. Do vậy, thời gian thực hiện hợp đồng trong HSMT nên yêu cầu là số ngày hoặc số tuần (1 tuần có 7 ngày) như thông lệ sẽ thuận tiện cho nhà thầu và cho cả chủ đầu tư.

TS. Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật