Tài liệu Luật- Về đánh giá HSDT:

  • 15 tháng 7, 2014
  • 376 lượt xem
  • 0 bình luận

Về đánh giá HSDT:


Theo quy định trong Luật Đấu thầu, việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá (TCĐG) và các yêu cầu khác của HSMT cũng như căn cứ vào các giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu khi được yêu cầu.


Việc giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu được quy định như sau:


- Tại Điều 36 Luật Đấu thầu quy định:


Việc làm rõ HSDT không được làm thay đổi nội dung cơ bản và không thay đổi giá dự thầu, được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp.


- Tại Điều 29 Nghị định 85/NĐ-CP bổ sung quy định:


Trong quá trình đánh giá HSDT, nhà thầu được bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm với điều kiện  không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.


- Tại Điều 70 Nghị định 85/NĐ-CP đề cập tới việc xử lý tình huống trong đấu thầu quy định:


Khi trong HSDT có đơn giá khác thường gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản (Khoản 5).


Những nội dung đề cập nêu trên là cơ sở để tiến hành xem xét, xử lý tình huống này.

  • TAG :