Về điều 1 Luật Đấu thầu


 Doanh nghiệp A có các dự án theo quy định phải thực hiện theo Luật Đấu thầu (> 30% vốn Nhà nước, mục tiêu ĐTPT).

 

Sau khi đấu thầu doanh nghiệp B trúng thầu (B có thể là DNTN hoặc DNNN) khi thực hiện gói thầu trên, DN B có phải là đối tượng bắt buộc chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu? (ví dụ gói EPC).

Xử lý tình huống:

 Tình huống trên liên quan tới Khoản 1, Điều 1, Luật đấu thầu quy định về phạm vi điều chỉnh. Theo đó, những dự án (đã được phê duyệt quyết định đầu tư Điều 2 NĐ 58/CP) có tỉ trọng vốn Nhà nước chiếm từ 30% trở lên trong tổng vốn đầu tư thì dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (nghĩa là phải thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan).

Trở lại với tình huống: Doanh nghiệp B (có thể là DNTN hoặc DNNN) sau khi trúng thầu, trong quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân theo Luật Đấu thầu ?.

Có hai trường hợp xảy ra:

1. Đối với doanh nghiệp trúng thầu thì việc thực hiện hợp đồng là 1 hoạt động kinh doanh do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 1, Luật Đấu thầu.

2. Trong một số trường hợp đặc thù (do gói thầu phức tạp, nhà thầu được Nhà nước cho phép được chỉ định thầu thực hiện công trình quan trọng. Thì nếu khi thực hiện hợp đồng nhà thầu phải thực hiện theo Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải thực hiện theo. Thực tế đã có 1 số trường hợp chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc lựa chọn nhà thầu phụ, (có vai trò quan trọng) thì phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Ngày 16/12/09

TS.Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật