Về hệ số k điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế trong Quyết định 957/QĐ-BXD

Hỏi:
Trong  mục 3.3.3 tại QĐ 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình có quy định:


Chí phí thiết kế xác định như sau: Ctk=Cxd*Nt*(k+0,1).
Trong đó:
k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế
Vậy xin hỏi công trình không điều chỉnh thì k bằng bao nhiêu? hệ số điều chỉnh tăng thì có áp dụng công thức trên không?

Trả lời:
- Công thức nói trên chỉ sử dụng để xác định chi phí thiết kế khi cần phải áp dụng các hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế (hệ số k). Trong truờng hợp này thì  chi phí giám sát tác giả được tách riêng ra để không bị điều tiết bởi sự điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế.
- Trường hợp không phải áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế thì chi phí thiết kế tính theo công thức: Ctk = Cxd x Nt
- Trường hợp cần phải áp dụng hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế thì chi phí thiết kế tính theo công thức: Ctk = Cxd x Nt x k
Trong đó k là các hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế.

Viện Kinh tế xây dựng.
  • TAG :