Việc khấu trừ thuế GTGT và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đối với hoạt động của Ngân Hàng được quy định như thế nào?

  • 30 tháng 7, 2010
  • 97 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 2020/TCT-CS ngày 26/05/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 217/NHNT-KTTC ngày 17/02/2009 củ Ngân Hàng thương mại cổ phần Ngoại tương và công văn số 393/CT-KTT nagyf 20/03/2009 của Cục Thuế  tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT với hoạt động của Ngân Hàng như sau:
Việc khấu trừ thuế GTGT và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đối với hoạt động của Ngân Hàng được quy định như thế nào?


 


Tại công văn số 2020/TCT-CS ngày 26/05/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 217/NHNT-KTTC ngày 17/02/2009 củ Ngân Hàng thương mại cổ phần Ngoại tương và công văn số 393/CT-KTT nagyf 20/03/2009 của Cục Thuế  tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT với hoạt động của Ngân Hàng như sau:


Về khấu trừ thuế GTGT:


Điểm 1(1.6) mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn: Hoạt động “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” không thuộc diện chịu thuế GTGT.


 


Tiết c(c.2), Điểm1, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“… Đối với tài sản cố đinh đầu tư, mua sắm hoặc được tặng cho để sủ dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định(TSCĐ) chuyên dùng để sản suất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, Công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học, TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh(không phân biệt nguồn vốn đầu tư) ”.


 


Căn cứ vào các hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng thương mại Đồng Tháp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu chế suất Cao Lãnh để hình thành nhà làm trụ sở văn phòng chi nhánh NHNT Đồng Tháp không được khấu trừ số thuế GTGT của tài sản là nhà đất nhận chuyển


 


Về xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT


Doanh thu để tính tỷ lệ (%) phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ( trong trường hợp ngân hàng không hoạch toảnieeng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) là doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng donh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, trường hợp Ngân hàng có doanh thu về lãi cho vay nội bộ thì doanh thu này theo căn cứ vào các quy định về việc hoạch toán doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra để tính phân bổ thuế GTGT.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :