V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂN
UỶ BAN
NHÂN DÂNTỈNH
THÁI BÌNH__________   Số:  
07/2009/QĐ-UBND  CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập
- Tự do - Hạnh phúc_____________________
                 Thái Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2009 
QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành
quy định một số chính sáchkhuyến khích
đầu tư tại Thái Bình________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNHCăn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND  ngày 03/12/2004;Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số
108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đầu tư;Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị
định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê
mặt nước;Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 11/BC- STP ngày 07/7/2009 và
đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 246/SKHĐT-KTĐN ngày 02/7/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về một số chính
sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình".
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn
thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày

kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007
của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái
Bình.


Chánh Văn phòng UBND
tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND
huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 Nơi nhận:- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Cục kiểm tra VB QPPL -
Bộ Tư pháp;- Thường trực Tỉnh uỷ;- Thường trực HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;- Như Điều 3;- Trung tâm công báo;- Lưu VT, TH, TM, CN.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
Nguyễn Hạnh Phúc


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD7UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :