V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   _____THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

_____Số: 12/2010/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010__________ 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25
tháng 12 năm 2001;Căn cứ Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày
11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.
Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp trong thời gian 3 tháng,
kể từ ngày
hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế

đối với:1. Số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy
định tại khoản này là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm
2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
.2. Số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép
của doanh nghiệp.
Trường
hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia
công dệt, may, da, giầy, dép thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn nộp thuế
được xác định theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, gia công dệt,
may, da, giày, dép với tổng doanh thu của doanh nghiệp
.3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá
đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.
Điều 2.

Xác định số thuế thu nhập doanh
nghiệp được gia hạn.
1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: là số thuế thu nhập doanh
nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.
Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai,

nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần
phát sinh thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn

là số thuế tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế
quyết toán của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó.2. Đối với
doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép là số thuế
thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết
toán năm 2010 tính trên thu nhập của các hoạt động này.
Điều 3.

Thời gian gia
hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:1. Đối với số thuế
tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30
tháng 7 năm 2010.2. Đối với số thuế
tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30
tháng 10 năm 2010.
3. Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của
quý III năm 2010
được gia
hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.4. Đối
với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến
ngày 30 tháng 4 năm 2011.5. Đối
với số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất
đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.6. Đối
với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai,
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng
lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa
không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp
thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 4.
Điều khoản
thi hành
1. Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.2. Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Quyết định này.3. Các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
 


 Nơi nhận:- Ban Bí thư
Trung ương Đảng;- Thủ tướng,
các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- VP BCĐ TW về
phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các tỉnh, TP
trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương và
các Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ tịch
nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy
ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc
hội;- Tòa án nhân dân tối
cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính
Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách Xã
hội;- Ngân hàng Phát triển Việt
Nam;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam;- Cơ quan Trung ương của các
đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng
TTĐT,   các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

XH

THỦ TƯỚNG


 
(Đã ký)
Nguyễn Tấn
Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD12TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :