V/v hủy bỏ Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v hủy bỏ Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN                <br>CỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG_________________Số: 07/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________


Rạch
Giá, ngày 06 tháng 02 năm 2007
 QUYẾT ĐỊNHV/v hủy bỏ Quyết định
số 80/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBNDtỉnh Kiên Giang ban
hành khung giá cước vận tải hành kháchđường
biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu
_______________________ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANGCăn cứ Luật tổ chức
HĐND & UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của  HĐND, UBND ngày 03/12/2004;Căn cứ Pháp lệnh giá
ngày 26/4/2002;Căn cứ Nghị định số
170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Pháp lệnh giá;Căn cứ Thông tư số
15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;Theo đề nghị của Giám
đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 18/TT-TC ngày 25/01/2007, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.
Hủy bỏ Quyết định
số 80/2004/QĐ-UBND ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành
khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ
Thổ Châu.  Điều 2.
Giao cho Giám đốc
Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và các cơ quan có
liên quan và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tổ chức triển khai thực hiện quyết
định này.Điều 3.
Các ông/bà Chánh
Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phú
Quốc cùng các công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực
vận chuyển hành khách đường biển bằng tàu cao tốc có trách nhiệm thi hành quyết
định này. Quyết định có hiệu lực
sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:- Bộ Tài
chính;- Website Chính phủ;- Cục kiểm tra văn bản
Bộ Tư pháp;- TT.Tỉnh ủy;- TT.HĐND tỉnh;- TT.UBND
tỉnh;- Như điều  3 QĐ;- Đăng Công báo tỉnh;- Lãnh đạo VP + CVNC;- Lưu
VT, STC, npthiên.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)Bùi Ngọc Sương

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD7UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật