V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012

  • 03 tháng 8, 2010
  • 79 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____


Số: 2186/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố
hóa trường, lớp học và nhà
 công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012
sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ
và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn
2008 – 2012
________


 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng
12 năm 2001;Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01
tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố
hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tại công văn số 9300/BKH-KHGDTN&MT ngày 02 tháng 12 năm 2009 về phương án
phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho
giáo viên cả giai đoạn 2008 – 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện Đề
án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 –
2012 (chi tiết tại phụ biểu kèm theo).
Điều 2.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với
Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tổng mức vốn trái phiếu
Chính phủ giai đoạn 2008 – 2012 của từng địa phương và tình hình thực hiện
các dự án để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền và thông báo vốn trái phiếu
Chính phủ hàng năm cho các địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư từ
cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn
hợp pháp khác để bảo đảm đủ vốn thực hiện mục tiêu của Đề án.
Điều 3.
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái
phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực
hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký.
Điều 5.
Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./. 


 
Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- UBTC-NS của Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KGVX, ĐP, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
THỦ TƯỚNG


 


(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD2186TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :