V/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc

  • 28 tháng 7, 2010
  • 109 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH HẢI DƯƠNG___________


Số: 
01/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


Hải Dương, ngày 9 tháng  01  
năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức
thuphí
tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc
____________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ
phí số 38/2001/PL - UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ -
CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh
phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/202/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số
97/2006/TT - BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;Căn cứ ý kiến thống nhất của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 02/CV
- TTr ngày 09 tháng 01 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính
tại Tờ trình số 02/TTr - STC ngày 02 tháng 01 năm 2009,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.

Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu
phí tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, như sau:

                                                          Đơn vị tính:
Đồng/người/lượt
 


TT
Danh mục
Mức thu1Phí tham quan di tích Kiếp Bạc
10.0002Phí tham quan di tích Côn Sơn
10.000  Đối với trẻ em, mức thu bằng 50%
  Chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số
4426/2006/QĐ - UBND ngày 22/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định
hiện hành.
Điều 2.

Giao cho Giám đốc sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện.
Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày
kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Các
tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 


Nơi nhận:-
Chính phủ (để báo cáo);-
Bộ Tài chính (để báo cáo);-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);-
Thường trực TU (để báo cáo);-
Thường trực HĐND tỉnh;-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;-
Như Điều 3;-
TT Công báo (Văn phòng UBND tỉnh);-

Lưu VT, Khuyến.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNHCHỦ TỊCH 
(đã ký)Phan Nhật Bình

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :