V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 143 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ——Số: 494/CT-TTgCỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập
- Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010
 
CHỈ THỊ
Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong
nước
trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng
vốn nhà nước
__________
 Thực hiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 13 của Luật Đấu thầu về
điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế, căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy
giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước,
chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn
nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật
về đấu thầu, thực hiện các nội dung sau:1. Đối với việc tổ chức lựa chọn nhà thầua) Khi phân chia các gói thầu thuộc dự án, đề án, chương trình, dự toán
đối với mua sắm thường xuyên (sau đây gọi tắt là các dự án) sử dụng vốn nhà
nước, ngoài việc phải căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm
tính đồng bộ của dự án, cần bảo đảm gói thầu có quy mô hợp lý, phù hợp với điều
kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa
cho các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho lao
động trong nước.b) Đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi
hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu
hoặc trong nước chưa đủ khả năng sản xuất hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối
với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA.c) Đối với các gói thầu xây lắp, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà
thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong
nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài
trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA. Trong trường hợp này
cần có cơ chế khuyến khích các nhà thầu trong nước liên danh với các nhà thầu
quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao
động.d) Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
phải đưa ra yêu cầu về việc chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với các chi phí
trong nước; chỉ cho phép các nhà thầu chào thầu bằng ngoại tệ đối với các nội
dung chi phí (hàng hóa, dịch vụ) có nguồn gốc từ nước ngoài khi trong nước chưa
đáp ứng được yêu cầu mà nhà thầu phải nhập khẩu từ nước ngoài.đ) Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước đủ khả
năng đáp ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu.e) Nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC đối với các dự
án trong đó có nhiều phần công việc mà các nhà thầu Việt Nam có thể tham gia
cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp.2. Tổ chức thực hiệna) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn
kinh tế, Tổng công ty nhà nước, trong phạm vi quản lý của mình chỉ đạo các chủ
đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc quán triệt tinh thần của Chỉ thị này.b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các chủ
đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý
nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng Chỉ thị này. 

 
Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công
báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
THỦ TƯỚNG


 


(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmCT494TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :