Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp được quy định như thế nào?

  • 26 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ tài Chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế.
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ tài Chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế.


Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt động nêu tại Điều 1, Chương I, Thông tư số 12/2009/TT-BTC


Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế.


Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :