Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Nguyên tắc xử lý vi phạm 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu […]