Sơ tuyển đấu thầu

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
  • Sơ tuyển đấu thầu
  • 12 tháng 4, 2010

1- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng 1883-VIE (SF) của ADB cho Dự án GNKVMT và sẽ dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp ...

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
Mẫu Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu
  • Sơ tuyển đấu thầu
  • 12 tháng 4, 2010

1- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng 1883-VIE (SF) của ADB cho Dự án GNKVMT và sẽ dùng một phần của khoản tín dụng này cho các khoản thanh toán hợp lệ của các hợp ...

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
  • Sơ tuyển đấu thầu
  • 12 tháng 4, 2010

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Chương III của Luật Đấu thầu, Mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng.2. Trường hợp thương ...

Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Áp dụng sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
  • Sơ tuyển đấu thầu
  • 12 tháng 4, 2010

1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu.2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc quy định tại ...

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty
  • Sơ tuyển đấu thầu
  • 16 tháng 10, 2009

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty khi không con kinh doanh hiệu quả phải tiến hành như thế nào? Xin cung cấp đến bạn đọc những thủ tục này như sau: 1. Về thẩm quyền ra quyết định giải thể chi ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật