Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước bao gồm những gì? Mời bạn đọc tham khảo

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước bao gồm những gì? Mời bạn đọc tham khảo

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước bao gồm những gì? Mời bạn đọc tham khảo


Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư gồm:
1. Văn bản đề nghị sử dụng vốn nhà nước của chủ đầu tư gửi cơ quan thẩm định tương ứng với từng nguồn vốn quy định tại Điều 59 Nghị định này.
2. Bản giải trình về đề nghị sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, gồm các nội dung chính sau:
a) Tên dự án;
b) Mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án;
c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
d) Vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; phần vốn nhà nước tham gia vào dự án;
đ) Thuyết minh về sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuyết minh về sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư;
e) Hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế – xã hội;
g) Thuyết minh về khả năng thu hồi vốn đầu tư, khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có);
h) Thời hạn của dự án đầu tư;
i) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment