Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Quy A�a��nh vA?I� tha?�m quya�?n, trA�nh ta�� gia??i quya??t tranh cha??p, khia??u na??i va�? A�a??t A�ai trA?n A�a��a bA�n ta��nh

Quy A�a��nh vA?I� tha?�m quya�?n, trA�nh ta�� gia??i quya??t tranh cha??p, khia??u na??i va�? A�a??t A�ai trA?n A�a��a bA�n ta��nh


Quy A�a��nh vA?I� tha?�m quya�?n, trA�nh ta�� gia??i quya??t tranh cha??p, khia??u na??i va�? A�a??t A�ai trA?n A�a��a bA�n ta��nh
 
 

<![endif]–>

 a��Y BAN NHÂN DÂN

Ta�?NH THa�?A THIÊN HUa??

___________________

Sa��: 1490/2007/QA?-UBND

 Ca�?NG HÒA Xà Ha�?I CHa�� NGHA?A VIa��T NAM

A?a��c la?�p – Ta�� do – Ha??nh phúc

__________________________

Hua??, ngày 29 tháng 6 nA?m 2007

 

QUYa??T A?a�SNH

 Quy A�a��nh vêI� tha?�m quya�?n, trình ta�� gia??i quya??t tranh cha??p,

khia??u na??i va�? A�a??t A�ai trên A�a��a bàn ta��nh

 

 Ua�� BAN NHÂN DÂN Ta�?NH

CA?n ca�� Lua?�t Ta�� cha��c Ha��i A�a��ng Nhân dân và a��y ban Nhân dân ngày 26 tháng 12 nA?m 2003;

CA?n ca�� Lua?�t Ban hành vA?n ba??n quy pha??m pháp lua?�t ca��a Ha��i A�a��ng Nhân dân và a��y ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 nA?m 2004;

CA?n ca�� Lua?�t Khia??u na??i, ta�� cáo ngày 02 tháng 12 nA?m 1998 và Lua?�t sa��a A�a��i ba�� sung ma��t sa�� A�ia�?u ca��a Lua?�t Khia??u na??i, ta�� cáo ngày 15 tháng 6 nA?m 2004, ngày 29 tháng 11 nA?m 2005 vaI� NghiI? A�iI?nh 136/2006/NA?-CP ngaI�y 14 tháng 11 nA?m 2006 cuI�a ChiI?nh phuI�;

CA?n ca�� Lua?�t A?a??t A�ai nA?m 2003;

CA?n ca�� Ngha�� A�a��nh 181/2004/NA?-CP ngày 29 tháng 10 nA?m 2004 “Va�? thi hành Lua?�t A?a??t A�ai”; Ngha�� A�a��nh 84/2007/NA?-CP ngày 25 tháng 5 nA?m 2007 ca��a Chính pha�� “Quy A�a��nh ba�� sung va�? via��c ca??p Gia??y cha��ng nha?�n quya�?n sa�� da�?ng A�a??t, thu ha��i A�a??t, tha��c hia��n quya�?n sa�� da�?ng A�a??t, trình ta��, tha�� ta�?c ba��i th?�a�?ng, ha�� tra�?, tái A�a��nh c?� khi Nhà n?�a��c thu ha��i A�a??t và gia??i quya??t khia??u na??i va�? A�a??t A�ai”;

CA?n ca�� Thông t?� sa�� 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 nA?m 2005 ca��a Ba�� Tài nguyên và Môi tr?�a�?ng h?�a��ng da?�n ma��t sa�� A�ia�?u ca��a Ngha�� A�a��nh 181/2004/NA?-CP ngày 29 tháng 10 nA?m 2004 ca��a Chính pha��;

Theo A�a�? ngha�� ca��a Chánh Thanh tra ta��nh ta??i Ta�? trình sa�� 191/TT-TTr ngày 24 tháng 4 nA?m 2007,

 

QUYa??T A?a�SNH:

A?ia�?u 1. Ban hành kèm theo quya??t A�a��nh này “Quy A�a��nh va�? tha?�m quya�?n, trình ta�� gia??i quya??t tranh cha??p, khia??u na??i va�? A�a??t A�ai trên A�a��a bàn ta��nh”.

A?ia�?u 2. Quya??t A�a��nh này có hia��u la��c sau 10 ngày ka�? ta�� ngày ký. Các vA?n ba??n tr?�a��c A�ây ca��a UBND ta��nh trái va��i Quya??t A�a��nh này A�a�?u bãi ba�?.

A?ia�?u 3. Chánh VA?n phòng UBND ta��nh, Chánh Thanh tra ta��nh, Giám A�a��c Sa�Y Tài nguyên và Môi tr?�a�?ng, Cha�� ta��ch UBND thành pha�� Hua??, các huya��n; Cha�� ta��ch UBND các xã, ph?�a�?ng, tha�� tra??n; Tha�� tr?�a�Yng các sa�Y, ban, ngành, A�oàn tha�? các ca??p, các c?? quan A�óng trên A�a��a bàn ta��nh, cha��u trách nhia��m thi hành Quya??t A�a��nh này./.

 

N??i nha?�n:

– Nh?� A?ia�?u 3;

– Ba�� T?� pháp (Ca�?c KTVBQPPL);

– Ba�� Tài nguyên và Môi tr?�a�?ng;

– Thanh tra Chính pha��;

– Th?�a�?ng va�? Ta��nh a��y;

– Th?�a�?ng tra��c HA?ND ta��nh;

– A?oàn A?a??i bia�?u Qua��c ha��i ta��nh;

– CT và các PCT UBND ta��nh;

– UBMTTQ VN ta��nh;

– VKSND ta��nh; TAND ta��nh; Sa�Y T?� pháp;

– VP UBND TP Hua??, các huya��n;

– Website Chính pha��;

– Báo Tha��a Thiên Hua??; Trung tâm Công báo;

– VP: LA? và các CV (chuya�?n qua ma??ng);

– L?�u: VT, P.NC.

TM. Ua�� BAN NHÂN DÂN

CHa�� Ta�SCH

(A?ã ký)

 Nguya��n Xuân Lý


Hia��n thua��c tA�nh vA?n ba??n

 
Ta��p A�A�nh kA?m


QD1490UB.DOC

T?� va??n thua?? – Ka?? toA?n – BA?o cA?o thua?? – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment